Finansowanie działalności OSP

Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15 października 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

1)   budżetu państwa,

2)   budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3)   dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,

4)   środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32. w sposób jednoznaczny określa, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie OSP a mianowicie:

  1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.
  2. Gmina ma również obowiązek:

1)   bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2)   ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nie imienne;

3)   ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

 

Pomoc finansowa dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne, ustawowo utrzymywane ze środków samorządów gmin mogą również korzystać z innych form pomocy, prawem przewidzianych tj.:

1.Środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

Pomoc ta jest realizowana w formie określonej wysokości dofinansowania do zakupów poszczególnych asortymentów umundurowania i sprzętu wg. wykazów stanowiących załącznik do podpisanej umowy z MSW i jest corocznie planowana na podstawie składanych do właściwie terytorialnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z opinią właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Przy ubieganiu się o pomoc finansową z MSW należy pamiętać, że występują trzy wzory wniosków o udzielenie pomocy tj.:

  • WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowo-materialnej w ramach środków finansowych MSW – wzór MSW 01/2015,
  • WNIOSEK o dopłatę do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego– wzór HA/10/01
  • WNIOSEK o dopłatę do zakupu motopompy pożarniczej/ zestawu ratownictwa technicznego – wzór HA/10/01a
    Wyżej wymienione wzory wniosków dostępne są do pobrania na naszej stronie w zakładceDOKUMENTACJA ZW – Druki ZOSP RP” 

2.Środków finansowych ujętych w budżecie państwa na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy za pośrednictwem Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy Ochotnicze Straże Pożarne działające zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej.

3.Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń – na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Podział wyżej wymienionych środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:

ZG ZOSP RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Komendanta Głównego PSP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku Związku OSP RP podstawą rozpoczęcia procedury pomocy jest złożenie przez Ochotniczą Straż Pożarną indywidualnego wniosku do właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za pośrednictwem właściwego Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Przy ubieganiu się o pomoc finansową z firm ubezpieczeniowych występują dwa wzory wniosków o udzielenie pomocy tj.:

  • WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowo-materialnej w ramach środków finansowych z firm ubezpieczeniowych – wzór FU 01/2015,
  • WNIOSEK o dofinansowanie dla OSP – wzór HA/09/01

Wyżej wymienione wzory wniosków dostępne są również do pobrania na naszej stronie w zakładce: DOKUMENTACJA ZW – Druki ZOSP RP”.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu i umundurowania zostały przyjęte Uchwałą Nr 81/9/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Treść niniejszej uchwały możliwa do pobrania w formacie *pdf. poniżej. 

Otwórz i pobierz

źródło:www.rzeszow.zosprp.pl

Komentowanie jest wyłączone.