KSRG

W powiecie lubaczowskim w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wchodzą: 

  1. OSP Basznia Dolna (gm. Lubaczów), 
  2. OSP Cewków (gm. Stary Dzików),
  3. OSP Cieszanów(gm. Cieszanów), 
  4. OSP Horyniec (gm. Horyniec), 
  5. OSP Krowica Hołodowska(gm. Lubaczów), 
  6. OSP Narol(gm. Narol),
  7. OSP Niemstów (gm. Cieszanów),
  8. OSP Oleszyce(gm. Oleszyce), 
  9. OSP Wielkie Oczy (gm. Wielkie Oczy). 
  10.  

KSRG jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych i finansowych, obejmujących prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń oraz skupiający w uporządkowanej wewnętrznie strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.

    KSRG stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o PSP do zorganizowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego, obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych. 

    Organizatorem oraz bazą, na której opiera się krajowy system ratowniczo – gaśniczy jest Państwowa Straż Pożarna z całym zapleczem kadrowym, sprzętowym i logistycznym. Jednostkami realizującymi zadania KSRG są przede wszystkim jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a ponadto, zgodnie z art. 20 i 23 oraz 14 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, inne podmioty ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie:

– ochotnicze straże pożarne 
– zakładowe straże pożarne 
– zakładowe służby ratownicze 
– gminne zawodowe straże pożarne 
– terenowe służby ratownicze 
– inne jednostki ratownicze

    Trzon KSR-G stanowią jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorem systemu jest z racji zajmowanego stanowiska Komendant Główny PSP, natomiast nadzór nad funkcjonowaniem spełnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Do podstawowych zadań KSR-G należy między innymi: 
– walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
– ratownictwo techniczne,
– ratownictwo chemiczne,
– ratownictwo ekologiczne,
– ratownictwo medyczne. 

      KSR-G jest systemem otwartym, ściśle współpracującym z otoczeniem. Stworzono go dla zaspokojenia potrzeb wynikających z naturalnych zachowań człowieka, a zwłaszcza zapewnienia mu bezpieczeństwa. Nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa publicznego, lecz jego ważny czynnik, żywo reagujący na wszelkie zmiany i w wysokim stopniu współdziałający z otoczeniem. Stąd też granice, w których działa, są bardzo elastyczne. System ten zapewnia optymalizację czynności oraz efektywność i skuteczność użytych sił i środków do prowadzenia zarówno prostych, nieskomplikowanych działań, jak i specyficznych, dużych i długotrwałych akcji.
        Ponadto zapewnia:
– jedność dowodzenia i rozkazodawstwa,
– kompatybilność działań i sprzętu w prowadzonych działaniu ratowniczo – gaśniczym,
– wysoką gotowość operacyjną i sprawność różnych podmiotów ratowniczych znajdujących się w systemie,
– podporządkowanie różnych interesów podmiotów ratowniczych dla wspólnego celu,
– ujednolicenie szkolenia i dokształcania,
– sprawną koordynację działań ratowniczych,
– jednolitość i spójność systemów łączności i przekazu informacji.

System swym zasięgiem obejmuje obszar całego kraju i działa na szczeblu krajowym, wojewódzkim i rejonowym (a w przyszłości powiatowym).
Nie obejmuje jedynie wąskiego, o swojej specyfice ratownictwa:
– morskiego – prowadzącego działania na statkach pływających,
– górskiego – prowadzącego działania specjalistyczne w górach,
– górniczego – prowadzącego działania pod ziemią.

Podstawowym ogniwem funkcjonowania KSR-G jest rejon. Trzeba pamiętać, że zdarzenie najczęściej obejmuje mały teren i w większości wystarczają siły i środki miejscowe. Jeżeli są one niewystarczające, to musi zadziałać zespół sił i środków skupionych w rejonie. Rzadkością na szczęście są akcje wymagające użycia sił i środków całego województwa czy kilku województw. Na terenie rejonu oprócz jednostek PSP bardzo ważną funkcję spełniają jednostki OSP. Przypada im bowiem ogromnie ważna rola w zabezpieczeniu wsi, gmin i małych miasteczek. Biorąc pod uwagę, iż jednostki te muszą być zdolne do świadczenia pełnego zakresu ratownictwa, proces ich pełnego włączenia do systemu rozłożono z konieczności w czasie i podzielono na etapy. Dano tym samym możliwość lepszego przygotowania się ochotników – ratowników do wykonywania złożonych zadań ratowniczych przy wykorzystaniu coraz bardziej nowoczesnego sprzętu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U. 99.111.1311,  zm. Dz.U. 2001.81.877)

 www.strazacy.info  

Komentowanie jest wyłączone.